Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 35 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẠO HÀM LIE CỦA CÁC LIÊN THÔNG TUYẾN TÍNH TRÊN ĐẠI SỐ

Nguyễn Hữu Quang, Đỗ Thị Tuyết, Lê Thị Thanh Hà

Tóm tắt


Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số tính chất đạo hàm Lie của các liên thông tuyến tính  và  trên đại số  


Toàn văn: PDF