Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 35 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN NỒNG ĐỘ AXIT AXETIC THÍCH HỢP CHO DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG Cr(III)

Hoàng Thị Hương Thủy, Vũ Hồng Nam

Tóm tắt


Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ axit axetic trong dung dịch thụ động Cr(III) đến màu sắc, khối lượng và độ bền ăn mòn của màng thụ động trên nền thép mạ kẽm. Kết quả cho thấy, nồng độ axit axetic trong dung dịch có ảnh hưởng lớn tới khối lượng và độ bền ăn mòn của màng thụ động. Nồng độ axit axetic 6ml/l là thích hợp cho dung dịch thụ động Cr(III). Nồng độ axit axetic cao hơn sẽ làm cho bề mặt của lớp thụ động bị mờ và không làm tăng độ bền ăn mòn. 


Toàn văn: PDF