Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 34 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC 1-3-1-HC15 TRONG CANH TÁC CÂY MÍA TRÊN ĐẤT DỐC, BẠC MÀU HUYỆN THẠCH THÀNH VÀ THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA

Trần Công Hạnh, Lê Đức Liên, Nguyễn Văn Hoan

Tóm tắt


Trong hệ thống chuyên canh cây mía, việc thường xuyên bổ sung các chất hữu cơ nhằm duy trì và nâng cao hàm lượng hữu cơ trong đất được coi là vấn đề trụ cột; việc bón phối hợp các loại phân hữu cơ với phân hóa học đảm bảo cho việc phát triển sản xuất bền vững các vùng chuyên canh mía. Nghiên cứu ứng dụng phân hữu cơ sinh học 13-1-HC15 trong canh tác cây mía trên đất dốc, bạc màu huyện Thạch Thành và Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa, năng suất mía tăng trung bình 16,8%, hàm lượng đường tăng trung bình 11,5%, năng suất đường tăng trung bình 30,4% so với đối chứng bón 100% phân hóa học; làm tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện được các tính chất đất theo hướng có lợi cho độ phì nhiêu đất và sinh trưởng của cây mía.

Toàn văn: PDF