Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CÂY ỚT (CAPSICUM SSP) TRONG NHÀ LƯỚI TRÊN CƠ SỞ ÁP DỤNG PHẦN MỀM HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN NUTRI.NET SOFTWARE TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Nguyễn Duy Thịnh, Trần Công Hạnh, Đàm Hương Giang

Tóm tắt


Bón phân hợp lý là sử dụng lượng phân bón thích hợp cho cây, đảm bảo năng suất cây trồng với hiệu quả kinh tế cao nhất. Để chăm sóc cây tốt và đạt hiệu quả cao, chúng ta cần hiểu về các loại dinh dưỡng cần thiết của từng loại cây, từ đó đưa ra chế độ bón phân hợp lý, cân đối với từng loại cây trồng. Qua nghiên cứu liều lượng phân bón thích hợp cho cây ớt trong nhà lưới trên cơ sở ứng dụng phần mềm hướng dẫn bón phân Nutri. net software tại trường Đại học Hồng Đức đã xác định được lượng bón phân thích hợp nhất cho ớt ngọt trồng trong nhà lưới sinh trưởng phát triển tốt nhất (chiều cao 175,0 cm), ít sâu bệnh hại và cho năng suất cao nhất (71,9 tấn/ha) là 469 N + 282 P 2 O 5 + 798 K 2 O + 447 CaO + 78MgO.

Toàn văn: PDF