Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TẨY SẠCH VIRUS TRÊN MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY: KT2, KT3 VÀ VC38 - 6

Nguyễn Thị Vân, Nghiêm Thị Hương

Tóm tắt


Khoai tây là cây trồng quan trọng có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Tuy nhiên việc sử dụng nguồn giống được người nông dân thực hiện theo phương pháp bảo quản liên vụ dẫn đến các giống khoai tây bị thoái hóa, không đảm bảo chất lượng. Đây là vấn đề cần được khắc phục ngay.Vì vậy trong nghiên cứu này tôi đề cập đến kỹ thuật tách meristem để khắc phục hạn chế nói trên. Chúng ta có thể phục tráng lại các giống khoai tây bị thoái hóa cung cấp giống khoai tây sạch bệnh phục vụ sản xuất.

Toàn văn: PDF