Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT NHÓM PHẠM TRÙ PHÂN BẬC BỆN

Phạm Thị Cúc

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một ứng dụng của lý thuyết nhóm phạm trù phân bậc bện đối với bài toán mở rộng đẳng biến của Vành-Nhóm giao hoán.

Toàn văn: PDF