Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO TOÀN GIỚI HẠN THUẬN QUA LẤY TỔNG TRỰC TIẾP

Lê Quang Huy

Tóm tắt


Bài báo chỉ ra được sự bảo toàn của giới hạn thuận qua phép lấy tổng trực tiếp của các họ A-môđun trái trên cùng một định hướng.

Toàn văn: PDF