Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LUẬN ĐIỂM "KHOA HỌC TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP" CỦA C.MÁC VÀ SỰ VẬN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH THANH HOÁ

Phạm Bá Thịnh

Tóm tắt


Nội dung cơ bản trong luận điểm của C.Mác dự báo khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và khoa học - công nghệ có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong xã hội hiện đại; cùng với đó khoa học - công nghệ và sản xuất đang có xu hướng nhất thể hóa. Trên cơ sở đó, vận dụng để đánh giá vai trò của khoa học - công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Thanh Hoá. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để phát huy hiệu quả khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở tỉnh Thanh Hoá hiện nay.

Toàn văn: PDF