Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 40 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GỐC GHÉP ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG DƯA VÂN LƯỚI HT HOKKAIDO 06 TRỒNG TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE

Đàm Hương Giang, Trần Công Hạnh, Nguyễn Duy Thịnh

Tóm tắt


Phương pháp ghép có ưu điểm lợi dụng đặc tính tốt của gốc ghép chịu đựng được
điều kiện môi trường bất lợi như hạn, úng, sâu bệnh và giúp bộ r" phát triển, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, nâng cao hiệu quả phân bón, từ đó làm tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Qua nghiên cứu ảnh hưởng của các loại gốc ghép bầu, 12 đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng giống dưa vân lưới HT Hokkaido 06 trồng trong nhà có mái che, đã xác định được gốc ghép cho tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của dưa vân lưới trồng trong nhà có mái che tốt nhất là gốc bầu sao, tỷ lệ sống 95% và chiều cao sau 50 ngày trồng 175,8cm. Gốc ghép phù hợp nhất cho khả năng chống chịu sâu bệnh và đạt năng suất cao nhất là bầu sao đạt 47,04 tấn=ha, cao hơn 3,92 tấn/ha so với đối chứng.

Toàn văn: PDF