Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 41 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ THỨC TÂM LÍ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Tóm tắt


Trong tác phẩm tự sự, có hai loại mô thức: loại hình tâm lí tập trung vào mô tả trạng thái tâm lí và những xúc cảm thể nghiệm của nhân vật. Loại hình phi tâm lí tập trung vào mô tả hành động của nhân vật. Bài viết tìm hiểu cấu trúc của mô thức tâm lí trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng theo quan điểm này, qua việc phân tích những biểu hiện của nó như cái ghen, tính tự ái và tâm lí ích kỷ, vụ lợi, tâm lí quý tộc quái dị…

Toàn văn: PDF