Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 43 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG NGUỒN THU NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Hoàng Ngọc Ban, Lê Thị Thắng

Tóm tắt


Trong điều kiện khả năng của Ngân sách Nhà nước (NSNN) còn nhiều hạn chế, bên cạnh việc tăng cường tính tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp thì việc xây dựng cơ chế, hành lang pháp lý cho các trường đại học công lập huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và trang trải các khoản chi phí phát sinh trong trường là hết sức cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả đã nghiên cứu thực trạng huy động nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước của Trường Đại học Hồng Đức trong 5 năm gần đây (2013 - 2017) từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước cho Nhà trường trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF