Chi tiết về Tác giả

Hòa, Hoàng Văn Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ