Chi tiết về Tác giả

Vinh, Lê Hữu Cục Hải quan Thanh Hóa