Chi tiết về Tác giả

Kim Hồng, Nguyễn Thị Giảng viên bộ môn Văn học, khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên