Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Tiến Giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh