Chi tiết về Tác giả

Cần, Nguyễn Văn Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức