Chi tiết về Tác giả

Lý, Phạm Thị Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ