Chi tiết về Tác giả

Lý, Phạm Thị Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ ­ Viện Dược liệu