Chi tiết về Tác giả

Lý, Phạm Thị Trung tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện dược liệu