Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bộ Công Thương công bố 8 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận ATTP

Vụ Pháp Chế

Tóm tắt


Ngày 04/6/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban
hành Quyết định số 3624/QĐ-BCT về việc công bố thủ
tục hành chính (TTHC) mới ban hành; thủ tục hành chính
bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018