Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ SẠCH Ở VIỆT NAM: Hiện trạng và xu hướng phát triển

Chu Văn Giáp, Nguyễn Thị Lâm Giang

Tóm tắt


Bài báo trình bày tóm tắt về hiện trạng và xu hướng phát triển
công nghệ sạch ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018