Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đồng Nai: Đã cấp giấy phép cho 95 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực bức xạ

Diệu Linh

Tóm tắt


Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai cho biết, từ năm 2007 đến nay Sở đã cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 95 cơ sở, trong đó, 67 cơ sở bức xạ tư nhân, 28 cơ sở bức xạ thuộc
quản lý của nhà nước.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018