Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đà Nẵng hướng đến tăng trưởng xanh

Thành Lân

Tóm tắt


Ngày 10/9/2013, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành
phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Hội thảo “Chiến lược phát triển TP. Đà Nẵng hướng đến tăng trưởng xanh”.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018