Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến lược phát triển KH&CN ngành công thương giai đoạn 2011-2020: Đề tài nghiên cứu phải có địa chỉ ứng dụng

Hồ Nga

Tóm tắt


Ngày 06/8/2013, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 5540/QĐ-BCT phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ngành công thương giai đoạn 2011-2020. Bài viết phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú về những nội dung cơ bản của Chiến lược.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018