Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những điểm mới, tiến bộ của Luật Khoa học & Công nghệ (sửa đổi)

Vũ Xuân Tiền

Tóm tắt


12 năm qua, Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã góp phần to lớn trong sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cho đến nay, Luật KH&CN năm 2000 đã bộc lộ những hạn chế.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018