Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tự chủ thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật về địa phương

Thu Trang

Tóm tắt


Theo báo cáo của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ, tính riêng từ năm 2011 đến hết năm 2012 đã có gần 120 đề tài và 227 dự án đã và đang được triển khai tại 61
trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cả nước, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, thủy sản, tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường, vật liệu mới... Tổng kinh phí dành cho các đề tài, dự án được phê duyệt là hơn 450 tỷ đồng, trong đó tổng số kinh phí đã được cấp đạt gần 210 tỷ đồng.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018