Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vinachem: Khoa học công nghệ là động lực phát triển

Trần Bản

Tóm tắt


Bài viết phỏng vấn ông Ngô Mạnh Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) về giải pháp cụ thể thực hiện chiến lược khoa học và công nghệ của ngành Công thương nói chung và của Tập đoàn nói riêng.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018