Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326

Nguyễn Văn Vân, Hoàng Minh Tấn, Trần Đăng Kiên

Tóm tắt


Thuốc lá (Nicotinana tabacum L.) là cây công nghiệp ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, sản xuất thuốc lá ở nước ta hiện nay mới cung cấp được khoảng 50% nhu cầu thuốc lá nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất thuốc lá điếu trong nước. Lượng nguyên liệu còn thiếu được nhập từ nước ngoài. Năng suất
và chất lượng thuốc lá ở nước ta còn ở mức hạn chế so với các nước sản xuất thuốc lá truyền thống trong khu vực và trên thế giới.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018