Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các phương thức mới để xử lý trước vải cho hình in chất lượng cao

Nguyễn Hoàng Minh

Tóm tắt


Vải bông thường được đốt lông, rũ hồ, nấu và tẩy cho in lưới truyền thống, và đôi khi cũng được làm bóng. Trình tự của quá trình này vẫn được thực hiện trên vải được in phun, nhưng thêm vào đó, để chuẩn bị cho in phun thì cần một quá trình xử lý đặc hiêu trước khi in. Lý do cho quá trình xử lý trước này là các hóa
chất thông thường được tìm thấy trong hồ in dệt cổ truyền và được dùng để có thể gắn thuốc nhuộm, đạt độ bền màu thỏa mãn và để đưa ra hình in sắc nét, lại không thể dùng được cho mực in
phun.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018