Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý tàu thuyền bằng hệ thống VMS

Phóng viên

Tóm tắt


Nắm bắt được nhu cầu tất yếu đó, các nhà cung cấp dịch vụ đã đưa ra thị trường các giải pháp, ứng dụng để phục vụ cho việc quản lý các phương tiện. Một trong các giải pháp đó là VMS (Vessel Management System) - hệ thống quản lý tàu.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018