Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước trong hoạt động khai thác khoáng sản

Đinh Văn Tôn

Tóm tắt


Quản lý môi trường và kiểm soát các chất ô nhiễm tại các khu vực khai thác mỏ là một việc rất cần thiết đối với từng mỏ cụ thể. Việc xác định sự biến động tự nhiên xảy ra trong từng hệ thống thủy vực riêng rẽ và giữa các hệ sinh thái khác nhau là rất quan trọng.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018