Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Thành công nhờ đầu tư đổi mới công nghệ

Hà My

Tóm tắt


Trong những năm qua, Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn đi đầu trong
ngành Thuốc lá về đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Quá trình đổi mới công nghệ sản xuất được thực hiện theo hướng hiện đại hóa, thân thiện với môi trường, có chọn lọc, có trọng điểm và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng tài chính, cũng như trình độ quản lý của Công
ty.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018