Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tay máy 6 bậc tự do - eRobot

Đỗ Trần Thắng

Tóm tắt


ThS. Đỗ Trần Thắng cùng các cộng sư thuộc Viện Cơ học -
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công
tay máy 6 bậc tự do - eRobot dùng trong dây chuyền sản xuất cơ
khí và phục vụ đào tạo.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018