Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết bị xử lý nền đập xà lan di động

Trần Văn Thái

Tóm tắt


Các nhà khoa học thuộc Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị xử lý nền đập xà lan di động.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018