Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bầu lọc nước tưới dạng đĩa

Trần Hùng

Tóm tắt


Các nhà khoa học thuộc Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện
Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công bầu lọc nước tưới dạng đĩa.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018