Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dụng cụ nổi cứu sinh

Phóng viên

Tóm tắt


Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Chế tạo Tàu thủy
(Trường Đại học Nha Trang) đã nghiên cứu sản xuất thành công
dụng cụ nổi cứu sinh, thuận tiện cho việc cứu hộ trên các tuyến giao thông thủy.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018