Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trung Quốc phát triển bền vững ưu tiên khoa học và công nghệ

Hồng Hạnh

Tóm tắt


ừ năm 2006, Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh KH&CN Quốc gia lần thứ 4 và Chương trình định hướng phát triển KH&CN Quốc gia trung và dài hạn giai đoạn 2006 - 2020 để tăng cường năng lực đổi mới KH&CN. Để đạt được mục tiêu về phát triển KH&CN, Trung Quốc đã ban hành các chính sách trong các lĩnh vực như: tài chính công, thuế và tín dụng, thu hút và nhập khẩu công nghệ, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chiến lược tiêu chuẩn hóa, phát triển vốn đầu tư mạo hiểm và vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác quốc tế về KH&CN, xây dựng hạ tầng KH&CN, đào tạo và phân bổ có hiệu quả các tài năng về KH&CN, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan và ban, ngành trong lĩnh vực hoạt động KH&CN…

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018