Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mô hình tài chính để xếp hạng doanh nghiệp ngành thủy sản - trường hợp công ty cổ phần thủy sản Mekong

ThS. Huỳnh Minh Đoàn

Tóm tắt


Mục đích chủ yếu của bài viết này là ứng dụng mô hình tài chính để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngành thủy sản - trường hợp công ty cổ phần thủy sản Mekong. Đề tài sử dụng mô hình tài chính để đánh giá mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp. Với kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam, là cơ sở để các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư quyết định triển khai nguồn vốn tín dụng và đầu tư của mình.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423