Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thuốc trừ dịch hại đến sự sống sót của nhện Pardosa pseudoannulata, thiên địch bắt mồi quan trọng trên ruộng lúa

ThS. Trần Thanh Thy, Võ Thái Hòa, Phạm Văn Huy

Tóm tắt


Ảnh hưởng của thuốc trừ dịch hại đến sự sống sót của nhện Pardosa pseudoannulata được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm và khu nhà lưới của trường Đại học Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Kinalux 25 EC, Danitol 10EC, Sec-saigon 50EC và Motox 5EC ảnh hường gây chết hoàn toàn đến nhện. Các nhóm thuốc còn lại ảnh hưởng thấp hơn, 6,67% - 66,67% sau 48 giờ lây thả trong điều kiện invitro. Mặc dù Score 250EC, Lyrin 480DD và Sofit 30EC hoàn toàn an toàn đối với thành trùng nhện, Kinalux 25 EC và Danitol 10EC vẫn gây chết hoàn toàn cho nhện, các loại thuốc còn lại ảnh hưởng cao (6,67% - 82,23%) đối với ấu trùng tuổi 5 và tương đối cao (16,00% - 78,23%) đối với trưởng thành sau 72 giờ lây thả trong điều kiện nhà lưới. Ấu trùng tuổi 5 của nhện P. pseudoannulata chịu ảnh hưởng gây chết cao hơn thành trùng ở đa số các loại thuốc khảo nghiệm. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423