Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cuộc điều tra về lỗi phát âm trong tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Cửu Long

ThS. Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Trúc

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện để kiểm tra lỗi phát âm của sinh viên ở Đại học Cứu Long. 57 sinh viên năm hai chuyên Ngôn Ngữ Anh tham gia vào khóa học phát âm. Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn: nội dung ghi âm tại nhà và phần video được quay trên lớp. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sinh viên gặp khó khăn nhất trong việc phát âm phụ âm xát, âm tắc xát và phụ âm xát răng cũng như một số nguyên âm /{/./0/ ./2/ và /i/. Nhiều giải pháp cũng được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng phát âm trong môi trường học thuật ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ở Đại học Cửu Long nói riêng.

Từ khóa: lỗi phát âm, phụ âm xát, âm tắc xát, phụ âm xát răng, giải pháp


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423