Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề tại tỉnh Hậu Giang

Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Tiến Đạt

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề tại tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chuyên gia và điều tra phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, học viên và các doanh nghiệp, cùng với phương pháp thống kê mô tả để phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề. Kết quả nghiên cứu phân tích ba nhóm yếu tố chính ảnh hướng trực tiếp đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề gồm yếu tố đầu vào, quá trình đào tạo và quản lý đầu ra. Qua đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề của tỉnh Hậu Giang.

Từ khóa: đào tạo nguồn nhân lực nghề, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423