Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng lượng sinh khối ở Việt Nam và đề xuất hướng phát triển

Kiều Đỗ Minh Luân

Tóm tắt


Năng lượng sinh khối là bước phát triển phù hợp nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần cải thiện đời sống dân sinh, phát triển nông nghiệp nông thôn, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Năng lượng sinh khối là nguồn năng lượng vô tận, miễn phí và sạch sẽ. Vì vậy việc nghiên cứu và ứng dụng nguồn năng lượng sinh khối vào đời sống ngày càng nhiều. Bài viết trình bày vấn đề nguồn năng lượng sinh khối ở Việt Nam và đề xuất một số hướng phát triển có hiệu quả nguồn năng lượng này trong tương lai.

Từ khóa: năng lượng sinh khối, môi trường, nguồn năng lượng mới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423