Chi tiết về Tác giả

Kim Yến, Huỳnh

  • S. 10 (2018) - BÀI BÁO
    Phân lập một số dòng vi tảo biển dị dưỡng có khả năng sản xuất carotenoid ở vùng biển Cà Mau
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423