Chi tiết về Tác giả

Võ Ngọc Thanh, Mai

  • S. 12 (2018) - BÀI BÁO
    Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Đồng Tháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423