Chi tiết về Tác giả

Cẩm Hòa, Nguyễn

  • S. 10 (2018) - BÀI BÁO
    Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423