Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, PGS.TS Lê

  • S. 8 (2017) - BÀI BÁO
    Đánh giá các chỉ tiêu sinh học của cỏ Vetiver(VetiveriaZizanioidesL) trong việc xử lý nước xả ao nuôi cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423