Chi tiết về Tác giả

BẢO TOÀN, PHẠM

  • S. 1 (2016) - BÀI BÁO
    Quan hệ giữa các moment của phổ công suất với kích thước vết nứt của dầm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423