Chi tiết về Tác giả

Hồ Việt Anh, Phạm

  • S. 12 (2018) - BÀI BÁO
    Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423