Chi tiết về Tác giả

Văn Huy, Phạm

  • S. 3 (2016) - BÀI BÁO
    Ảnh hưởng của thuốc trừ dịch hại đến sự sống sót của nhện Pardosa pseudoannulata, thiên địch bắt mồi quan trọng trên ruộng lúa
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423