Chi tiết về Tác giả

DANH LỢI, TS. ĐẶNG

  • S. 1 (2016) - BÀI BÁO
    Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423